شروع از
409,400 تومان
ماهانه
پلان 1 سرور اختصاصی وارز
RAM
2GB
Disk
80 GB
Ip Addresses
4
Backup
25GB
Intel Dualcore E2160

شروع از
363,400 تومان
ماهانه
پلان 2 سرور اختصاصی وارز
RAM
1GB
Disk
200 GB
Ip Addresses
4
Backup
25GB
Intel Pentium 432 ghz HT

شروع از
506,000 تومان
ماهانه
پلان 3 سرور اختصاصی وارز
RAM
2GB
Disk
500 GB
Ip Addresses
4
Backup
25GB
Intel Dualcore E2200 Supermicro server

شروع از
552,000 تومان
ماهانه
پلان 4 سرور اختصاصی وارز
RAM
2GB
Disk
500 GB
Ip Addresses
4
Backup
25GB
Intel Dual Core Xeon 3065 (2.33GHz, 4MB, 1333MHz FSB)

شروع از
644,000 تومان
ماهانه
پلان 5 سرور اختصاصی وارز
RAM
2GB
Disk
500 GB
Ip Addresses
4
Backup
25GB
Quad Core Xeon X3320, 2.5GHz, 2x3MB, 1333FSB

شروع از
1,228,000 تومان
ماهانه
پلان 6 سرور اختصاصی وارز
RAM
12GB
Disk
250 GB
Ip Addresses
4
Backup
25GB
DualQuadcore Xeon E5506, Nehalem 2.13Ghz, 4.8GT/s, 4MB