شروع از
5,000 تومان
سالانه
پلان 1 هاست وارز 20 مگابایت
فضا
20 مگابایت
پهنای باند ماهيانه
4 گيگابايتشروع از
10,000 تومان
سالانه
پلان 2 هاست وارز 50 مگابایت
فضا
50 مگابایت
پهنای باند ماهيانه
4 گيگابايتشروع از
15,000 تومان
سالانه
پلان 3 هاست وارز 100 مگابایت
فضا
100 مگابایت
پهنای باند ماهيانه
4 گيگابايت
زیر دامنه
3 عدد
ايميل
نامحدود
ديتابيس
1عدد


شروع از
20,000 تومان
سالانه
پلان 4 هاست وارز 200 مگابایت
فضا
200 مگابایت
پهنای باند ماهيانه
6 گيگابايت


شروع از
3,000 تومان
ماهانه
پلان 5 هاست وارز 500 مگابایت
فضا
500 مگابایت
پهنای باند ماهيانه
8 گيگابايتشروع از
4,000 تومان
ماهانه
پلان 6 هاست وارز 1 گیگابایت
فضا
1گیگابایت
پهنای باند ماهيانه
10 گيگابايتشروع از
5,000 تومان
ماهانه
پلان 7 هاست وارز 3 گیگابایت
فضا
3گیگابایت
پهنای باند ماهيانه
16 گيگابايتشروع از
6,000 تومان
ماهانه
پلان 8 هاست وارز 5 گیگابایت
فضا
5گیگابایت
پهنای باند ماهيانه
30 گيگابايت