شروع از
7,000 تومان
ماهانه
هاست رپید لیچ پلان 1 با پهنای باند 50 گیگابایت
فضا
5 گيگابايت
پهنای باند ماهيانه
50 گيگابايت
ديتابيس
1 عدد


شروع از
9,000 تومان
ماهانه
هاست رپید لیچ پلان 2 با پهنای باند 70 گیگابایت
فضا
5 گيگابايت
پهنای باند ماهيانه
70 گيگابايت
ديتابيس
1 عدد


شروع از
11,000 تومان
ماهانه
هاست رپید لیچ پلان 3 با پهنای باند 100 گیگابایت
فضا
5 گيگابايت
پهنای باند ماهيانه
100 گيگابايت
ديتابيس
1 عدد


شروع از
14,000 تومان
ماهانه
هاست رپید لیچ پلان 4 با پهنای باند 200 گیگابایت
فضا
5 گيگابايت
پهنای باند ماهيانه
200 گيگابايت
ديتابيس
1 عدد