خرید هاست دانلود و آپلود


12,000 تومان   ماهانه


هاست وارز دانلود و آپلود 10 گیگابایت با پهنای باند نامحدود

فضا
10 گيگابايت
پهنای باند ماهيانه
نامحدود
زیر دامنه
نامحدود
ايميل
نامحدود
ديتابيس
نامحدود


22,000 تومان   ماهانه


هاست وارز دانلود و آپلود 20 گیگابایت با پهنای باند نامحدود

فضا
20 گيگابايت
پهنای باند ماهيانه
نامحدود
زیر دامنه
نامحدود
ايميل
نامحدود
ديتابيس
نامحدود


52,000 تومان   ماهانه


هاست وارز دانلود و آپلود 50 گیگابایت با پهنای باند نامحدود

فضا
50 گيگابايت
پهنای باند ماهيانه
نامحدود
زیر دامنه
نامحدود
ايميل
نامحدود
ديتابيس
نامحدود


62,000 تومان   ماهانه


هاست وارز دانلود و آپلود 60 گیگابایت با پهنای باند نامحدود

فضا
60 گيگابايت
پهنای باند ماهيانه
نامحدود
زیر دامنه
نامحدود
ايميل
نامحدود
ديتابيس
نامحدود