شروع از
12,000 تومان
ماهانه
هاست وارز دانلود و آپلود 10 گیگابایت با پهنای باند نامحدود
فضا
10 گيگابايت
پهنای باند ماهيانه
نامحدود
زیر دامنه
نامحدود
ايميل
نامحدود
ديتابيس
نامحدود


شروع از
22,000 تومان
ماهانه
هاست وارز دانلود و آپلود 20 گیگابایت با پهنای باند نامحدود
فضا
20 گيگابايت
پهنای باند ماهيانه
نامحدود
زیر دامنه
نامحدود
ايميل
نامحدود
ديتابيس
نامحدود


شروع از
52,000 تومان
ماهانه
هاست وارز دانلود و آپلود 50 گیگابایت با پهنای باند نامحدود
فضا
50 گيگابايت
پهنای باند ماهيانه
نامحدود
زیر دامنه
نامحدود
ايميل
نامحدود
ديتابيس
نامحدود


شروع از
62,000 تومان
ماهانه
هاست وارز دانلود و آپلود 60 گیگابایت با پهنای باند نامحدود
فضا
60 گيگابايت
پهنای باند ماهيانه
نامحدود
زیر دامنه
نامحدود
ايميل
نامحدود
ديتابيس
نامحدود