شروع از
45,000 تومان
سالانه
پلان 0 نمایندگی فروش وارز 500 مگابایت
فضا
500 مگابایت
پهنای باند ماهيانه
500 گيگابايت
زیر دامنه
نامحدود
ايميل
نامحدود
ديتابيس
نامحدود


شروع از
9,000 تومان
ماهانه
پلان 1 نمایندگی فروش وارز 1 گيگابايت
فضا
1 گيگابايت
پهنای باند ماهيانه
1000 گيگابايت
زیر دامنه
نامحدود
ايميل
نامحدود
ديتابيس
نامحدود


شروع از
15,000 تومان
ماهانه
پلان 2 نمایندگی فروش وارز 5 گيگابايت
فضا
5 گيگابايت
پهنای باند ماهيانه
5000 گيگابايت
زیر دامنه
نامحدود
ايميل
نامحدود
ديتابيس
نامحدود


شروع از
26,000 تومان
ماهانه
پلان 3 نمایندگی فروش وارز 15 گيگابايت
فضا
15 گيگابايت
پهنای باند ماهيانه
15000 گيگابايت
زیر دامنه
نامحدود
ايميل
نامحدود
ديتابيس
نامحدود


شروع از
38,000 تومان
ماهانه
پلان 4 نمایندگی فروش وارز 25 گيگابايت
فضا
25 گيگابايت
پهنای باند ماهيانه
25000 گيگابايت
زیر دامنه
نامحدود
ايميل
نامحدود
ديتابيس
نامحدود


شروع از
56,000 تومان
ماهانه
پلان 5 نمایندگی فروش وارز 50 گيگابايت
فضا
50 گيگابايت
پهنای باند ماهيانه
50000 گيگابايت
زیر دامنه
نامحدود
ايميل
نامحدود
ديتابيس
نامحدود


شروع از
74,000 تومان
ماهانه
پلان 6 نمایندگی فروش وارز 100 گيگابايت
فضا
100 گيگابايت
پهنای باند ماهيانه
100000 گيگابايت
زیر دامنه
نامحدود
ايميل
نامحدود
ديتابيس
نامحدود